14 November 2019

Staughton construction time-lapse (50MW)